Arcképcsarnok a Gazdasági Szemlében

2020. március 22. - 15:12 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LXXVIII.

Arcképcsarnok a Gazdasági Szemlében

A Gazdasági Szemle, mezőgazdasági és szövetkezi folyóirat a szlovenszkói gazdasági és erdészeti egyesületeknek, továbbá a gazdasági szövetkezeteknek és földművelési kölcsönpénztárok országos központjainak és a kötelékükbe tartozó összes szövetkezeteknek és földművelési kölcsönpénztároknak volt a hivatalos lapja.

Szerkesztősége Pozsonyban működött a Štefánik utca 4. alatt, kiadóhivatala pedig a Grössling utca 26-ban. Az 1919-ben alapított, minden hónap 1-jén és 15-én megjelenő országos terjesztésű újság (jó minőségű papíron) sorozatban mutatta be Arcképcsarnokában a szlovenszkói gazdasági és szövetkezeti élet élharcosait és napszámosait, s a mellékelt portréfotókból az ő korabeli arcmásukat is megismerhetjük. Az alábbiakban négy csallóközi, illetve mátyusföldi szövetkezeti tisztségviselő életrajzát ajánjluk kedves olvasóink és az érintett községek krónikásainak figyelmébe.

Bükky József az egyházkarcsai hitel- és fogyasztási szövetkezet ügyvezetője volt. Kassai gyökerű, 54 esztendős igazgatótanító. 1929-ban immár 35 éves néptanítói múltra tekinthetett vissza. Oktatott Egyházgellén, Arkán és Nemesabonyban. Huszonhét év óta az egyházkarcsai iskola igazgatója és a római katolikus hívek kántora. 1905-ben alakította Egyházkarcsán – Deák Antallal, az akkori római katolikus plébánossal együtt – a hitel- és fogyasztási szövetkezetet, melynek kezdettől fogva könyvelője és ügyvezetője volt. A róla szóló „szócikkben” annak szerzője (r) – minden bizonnyal Rédler István, a lap felelős és főszerkesztője – a következőket írja róla: „Mérlegképes könyvelő, szövetkezeti tanfolyamok szorgalmas látogatója, jó tollú szövetkezeti író és élvezetes előadó. Szövetkezeti működéséért a magyar királyi földmívelésügyi miniszter elismerő oklevéllel tüntette ki.”

Tóth Béla a csallóköznyéki hitelszövetkezet elnökeként működött. 1887. április 30-án született Érsekújvárott, 1908. szeptember 30-tól kezdődően jegyzőként szolgált Deákiban, Alsó-Szerdahelyen és Várkonyon. A csallóköznyéki hitelszövetkezetnek 1922. május 1-je óta volt vezető funkcionáriusa. „Az ő vezetése alatt és közreműködésével történt a hitelszövetkezet szanálása, a régi betétek kifizetése, a hadkölcsönök rendezése, a szövetkezet talpraállítása s akcióképességének visszaszerzése.”

Brunczvik Mór, a szentmihályfai fogyasztási szövetkezet igazgatósági elnöke 1925. május 1-je óta vezette a szövetkezet ügyeit. Egyben a helybeli hitelszövetkezet felügyelőbizottságának elnöki tisztségét is betöltötte. 1885. október 17-én született Szentmihályfán. „Elnöksége alatt 16 ezer čsKoronát osztott szét a szövetkezet vásárlói között visszatérítésképpen.” Földműveléssel foglalkozott.

Stark Sándor 1885. február 18-án született Stószon. 1903. szeptember 1-je óta mint kántor és igazgatótanító működött Alsószeliben, az ottani ágostai hitvallású evangélikus hitközségnél. A helybéli, 1904-ban alakult fogyasztási szövetkezet alapító tagja, 1904. március 1-je óta annak vezető ténykedője: az igazgatósági elnöki funkciótól a felügyelőbizottsági elnökségig az összes tisztségeket viselte, 23 évig ügyvezető könyvelője volt a szövetkezetnek. A fogyasztási szövetkezet megalakulásának 25. jubileuma alkalmából, 1929. szeptember 15-én a szövetkezet díszelnökévé választották. Az alsószeli hitelszövetkezet megalakítása szintén az ő nevéhez fűződik, itt a felügyelőbizottsági elnöki tisztséget viselte. „Sokat fáradott és buzgólkodott a szövetkezeti eszme érdekében s az alsószeli szövetkezeti eredmények elérésében igen sok neki köszönhető.”

Lelkes Vince