Az ázsiai kolera a harctérről érkezik

2021. május 16. - 14:22 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCLI.

Az ázsiai kolera a harctérről érkezik
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXXII. rész)

A belügyminiszter felhívta a nyilvánosság figyelmét, hogy az ázsiai kolera – a harctérről érkezett katonák és hadifoglyok közt – Magyországon egyre erőteljesebben mutatkozik, sőt, melegebb évszak beálltával terjedni fog. A törvényhatóságok első tisztviselői kötelesek végrehajtani a köztisztaság fenntartása érdekében kibocsátott központi rendelkezéseket. Részlet a miniszter körleveléből: „Intézkedjenek, hogy a kolera elleni védekezésre vonatkozó tájékoztató nyomtatványok minél terjedtebb körben szétosztassanak, és figyelmeztessék a közönséget, hogy házuk tája gondos tisztántartásánál, a házi rovarok, főleg a legyek irtására és távoltartására is figyelemmel legyenek, mert ezeknek – mint a tapasztalatok mutatják –, némely fertőző betegségnek, így a kolerának terjesztésében szerepük van.“

*

A Komáromi Úri Kaszinó június 25-én tartotta meg rendes évi közgyűlését új nyári helyiségében, az Eszterházy pavilonban. A testület az elnöklő Zsindely Ferenc királyi ítélőtáblai bíró és Varju József igazgató vezetésével megtárgyalta és elfogadta a választmány obligát időszaki jelentését, továbbá a zárszámadást és a következő esztendőre szóló költségvetést. A választásokban a más irányú elfoglaltsága miatt visszalépő Asztalos Béla helyett dr. Witausek Károly lett a kaszinó helyettes igazgatója. A tanácskozáson jelen volt F. Szabó Géza polgármester.

*

Tóth Kálmán esperes, deáki lelkész a komáromi református egyházközségnél 1915. június 27-én megtartotta szokásos egyházvizsgálatát.

*

Kővágó János alistáli segédjegyző eljegyezte Molnár Katiczát, Molnár Benő alistáli református tanító leányát.

*

Ajánló: „A Komáromi Továbbszolgáló Altisztek Bajtársi Egyesülete 1915. július 4-én, kedvezőtlen időjárás esetén július 11-én az Újvárban levő 2. számú kantin kerthelyiségében tekeversennyel egybekötött nyári mulatságot rendez, melynek tiszta jövedelmét a Hadsegélyző Hivatal és a 12. gyalogezred rokkant-alapjára fordítják. Kezdete délután 3 órakor.”

Lelkes Vince