PROJEKTY EÚ

2021. január 27. - 13:49
Ministerstvo Kultúry Slovenskej Republiky Integrovaný regionálny operačný program (2014-2020) EURÓPSKA ÚNIA - Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Parameter CreativeLab

 

Názov projektu: Parameter CreativeLab
Kód projektu: 302031H804
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ: DARCUS, a.s.
Nenávratný finančný príspevok: 116 420,83 EUR

 

Hlavný cieľ projektu:
Kreatívna zmenu spravodajského portálu parameter.sk zo statického na dynamický doplnením multimediálnych funkcií, vďaka čomu sa podarí zlepšiť trhové postavenie spoločnosti DARCUS a.s. (prevádzkovateľa portálu) a vytvoriť nové pracovné miesta v oblasti masmédií.

Popis projektu:
Projekt sa zameriava na riešenie problematiky inovácie podnikania v oblasti inovácie spravodajského portálu parameter.sk. Jedná sa o rozšírenie doteraz poskytovaných činností o tvorbu multimediálneho obsahu. Projekt bude realizovaný nasledovnými hlavnými aktivitami: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie, Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP, Podpora marketingových aktivít. Tieto tri aktivity povedú k rozvoju podnikania a inovácii poskytovaných služieb. Obstaranie hmotného majetku bude predstavovať kamerová, strižná, osvetľovacia a ozvučovacia technológia, potrebná pre vysielanie z terénu a vybudovanie vysielacieho štúdia ako multimediálnej podpory správ. Predmetom marketingových aktivít bude vykonávanie online marketingu a propagácie novej služby formou PPC kampaní a platenej inzercie na portáloch Google, Facebook. V rámci kreatívnej tvorby sa bude jednať o inovácie na portály parameter.sk, ktoré povedú k celkovej zmene vizuálu a funkčnosti a teda aj celkového fungovania systému, ktoré podporí kreatívnu myšlienku.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

 

Odkazy na webové sídla:
Webové sídlo Riadiaceho orgánu: www.culture.gov.sk
Webové sídlo Úradu vlády SR: www.partnerskadohoda.gov.sk