A főszolgabíró elrendelte, hogy a járványveszély idején a kézfogástól mindenki tartózkodjék!

2021. február 13. - 18:19 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

A főszolgabíró elrendelte, hogy a járványveszély idején a kézfogástól mindenki tartózkodjék!
Archív felvétel

(LXIII. rész)

Örökül maradt ránk Dávidházy Jánosnak, a csallóközi járás főszolgabírójának rendelete a nagymegyeri hadifogolytáborban járványszerűen fellépett kiütéses tífusz-betegség tárgyában. A köztisztségviselő 1915 márciusában levelet intézett az érintett települések vezetőihez a polgári lakosság között is előfordult fertőzés továbbterjedését megakadályozandó. A dokumentumot az alábbiakban szöveghűen közöljük.

„A már eddig megbetegedett, s esetleg később megbetegedő polgári egyének a belügyminiszter úr által használatra átengedett járványkórház-barakkba szállíttatnak, ahol kellő orvosi gyógykezelést, ápolást és ellátást nyernek. Kivételnek csak akkor lehet helye, ha a beteg a lakásában a többi családtagoktól teljesen elkülöníthető, s a beteg hozzátartózói a zár alá vétel és felügyelet költségeinek viselését magukra vállalják.

Felhívom a közönséget, hogy minden gyanús, különösen lázzal járó betegülést a község elöljáróságánál azonnal jelentsen be, hogy a további bajnak azonnal elejét lehessen venni. Mivel a kiütéses tífusz-betegség a más beteg egyénekkel való érintkezés, a tisztálatlanság és az élősdiekkel – tetvekkel – való fertőzés következtében terjed, kötelezem a lakosságot, hogy a házakat, lakásokat, azok udvarait állandóan tisztán tartsa, a lakásokat a közelgő tavasz alkalmával kimeszeléssel, a padlók gyakori felsúrolásával, a földes szobák mésztejjel való beitatásával fertőtlenítse, az udvarokban összegyűlt szemetet, trágyát mésztejjel való leöntés után mielőbb távolítsa el, a pöcegödröket tisztogassa ki s hasonlóképp mésztejjel fertőtlenítse.

Elrendelem egyben az árnyékszékek kötelező használatát.

Figyelmeztetem a község közönségét, hogy a hadifogolytáborban hadifoglyokkal, vagy az ott foglalatoskodó egyéb munkásokkal közvetlenül való érintkezésüknél az üdvözléseknél általában szokásos kézfogástól tartózkodjék, kezeit lehető gyakran, de étkezés előtt okvetlenül mindannyiszor mossa meg. Ez egyszerű rendszabályok betartása mellett elkerülhető lesz a betegség terjedése, s az a fenyegető körülmény, hogy a baj terjedésével az egész község lakossága – a község határain túl terjedő mozgási szabadság korlátozásával – zár alá vétessék.

A Nagymegyerrel szomszédos községek lakosságát hasonló óvatosságra intem, s figyelmeztetem, hogy a községeikből netán a hadifogolytáborba közlekedő munkásokkal való közvetlen érintkezéstől saját érdekében tartózkodjék.

Elvárom a közönségtől, hogy ezen rendelkezéseimhez szorosan alkalmazkodik, s amennyiben ennek ellenére azt tapasztalnám, hogy különösen a betegek bejelentése, kezelése, az általános tisztaság s az árnyékszékek kötelező használata ellen áthágások történnének, azokat az 1876. évi XV. tc. 7. §-nak alkalmazásával 6000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg 30 napig terjedő lezárással fogom a legszigorúbban büntetni.“

Lelkes Vince