A gázgyár kifogyott a készletekből

2021. november 18. - 15:47 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXXXIX.

A gázgyár kifogyott a készletekből
A komáromi takarékpénztár háza (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCIX. rész)

Komárom szabad királyi város polgármestere a következő értesítést és felhívást intézi a gázfogyasztó közönséghez 1915. december 9-én:

„A porosz és osztraui [ma Ostrava] kőszénbányák termelőképességének nagyarányú csökkenése, továbbá a vasúti szállítási akadályok és a vasúti kocsik hiánya miatt a gázgyár a porosz és osztraui szénkészletből kifogyott. A gázvilágítás folytonosságának a fentartása érdekében sikerült nagy fáradsággal és áldozattal nagyobb mennyiségű magyar, lupényi-bányabeli [Lupény románul Lupeni, németül Schylwolfsbach város Hunyad megyében, Erdélyben] szenet beszerezni, mely gázvilágításra szintén alkalmas ugyan, de a lupényi szén oly nagymennyiségű naftalint és szénsavat tartalmaz, amely termékeket a gázgyárunkban jelenleg berendezett tisztítótelep nem képes teljesen eltávolítani. A gázból el nem távolítható ezen termékek okozzák a gázvilágításban jelenleg észlelhető zavarokat is a városban. Az ily világítási zavar azonban könnyen megszüntethető, ha az égők gyakrabban tisztíttatnak – a gázégőben levő fúvókáknak kis nyílásai tűvel gyakrabban tisztítandók, s a lerakodásoktól szabaddá teendők. Addig is tehát, míg sikerül a legmesszebbre menő gondoskodással teljesen alkalmas kőszenet beszerezni, felkérem a tisztelt gázfogyasztó közönséget, hogy akik a gázégőknek tisztítási módjához nem értenek, forduljanak telefon útján a gázgyárhoz (telefonszám 116), ahonnan utasításomra minden egyes alkalommal szakértő közeg küldetik ki, hogy a gázlámpák tisztítását díjtalanul bemutassa.“ F. Szabó Géza polgármester

*

A király az ellenséggel szemben vitéz magatartásukért Vízkeleti József doktornak, a császári és királyi 11. vadászzászlóalj tartalékos hadnagyának, a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem tulajdonosának, győri királyi ítélőtáblai tanácsjegyzőnek, továbbá Schulthesz Rezső 12. gyalogezredbeli tartalékos hadnagynak, gútai takarékpénztári igazgatónak a legfelső dicsérő elismerését nyilvánította.

*

Ötvennyolc éves korában 1915. december 2-án elhunyt Szőnyi Dávid kovácsmester. A komáromi református sírkertben helyezték örök nyugalomra.

*

Mórocz Emilián a benedekrendi főgimnázium igazgatója és a gimnáziumi ifjúság gyűjtéséből 250 korona értékben érkeztek adományok a kórházak karácsonyát előkészítő bizottsághoz.

*

Bokrossy Lajos kéményseprő-mester 1915. december 4-én tartotta esküvőjét Kemenczky Máriával Komáromban.


Lelkes Vince