Installáció Nagymegyeren

2020. június 26. - 20:13 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXII.

Installáció Nagymegyeren
Fotó: archív

A Csallóköz című keresztény társadalmi, szövetkezeti és szépirodalmi hetilap tudósítója részletes leírást „hagyott ránk örökül” arról a nagy ünnepélyről, melynek keretében Nagymegyeren 1910. április 10-én beiktatták új hivatalába Marczy József plébánost.

A szertartást vezető Palkovich Viktor kerületi esperes aznap tíz óra tájban lovasbandérium kíséretében vonult be a fellobogózott plébániára. A Gútáról érkezett egyházi tisztségviselőt Torma Gyula községi bíró fogadta. Majd a küldöttség és az egybegyűltek „mozsárdurrogás és harangszó közben”, „fehérruhás, koszorús leánysereg sorfala közt” a templomba vonult.

Felhangzott a Veni Sancta, melyet a helyi „jóhírű énekkar adott elő dicséretes tudással”. Ezután Palkovich esperes „magas szárnyalású, lelket gyönyörködtető szónoklata” következett. A felavatás részeként az új plébános átvette a plébániát, a papi hivatal szimbolikus jelvényeit, az evangéliomos könyvet, a betegek olaját, a templom kulcsait stb. Átadásukat a Hercegprímás kinevező iratának felolvasása követte. Az új plébánost a beiktató esperes a nép tiszteletébe és szeretetébe ajánlotta.

A korabeli beszámolóban olvashatjuk a továbbiakat: „...az új plébános erre a szószékre lépett s a tőle megszokott nagyhatású szónoki képességgel s a hívők örömkönnyei között mutatkozott be népének. Az értékes, nagy hatást előidéző szónoklat után ünnepélyes nagy misét mondott, melynek részén az énekkar énekelt szokásos precizitással. Offertoriumra [ajánlás] Tibor János kántor saját szerzeményű alkalmi énekét énekelte nagy hatást érve el.“

A krónikás feljegyzéseiből ismerjük a vendégsereg összetételét is. A templomi ceremóniák után – többek közt – ők vettek részt a plébánián feltálalt díszebéden: Hepp uradalmi főtiszt, a patrónus képviselője, Keményffy Dániel esztergom-vízivárosi plébános, Hickisch Károly földbirtokos, Fekets Sándor református lelkész, Nemes György jegyző, Angyal Antal gyógyszerész, Csepy Pál ekecsi és Szőke Kázmér dr. csicsói plébánosok, Deutsch Mór dr. körorvos, Torma Gyula bíró, az iskolaszék teljes számban, a tanítói kar stb. Az első köszöntőt a községi elöljáró mondta „a hitközség nevében üdvözölvén az új plébánost“. Majd Keményffy Dániel, Fekets Sándor, továbbá Nemes György a politikai község, Tibor János a tantestület nevében. Csepy és Szőke dr. plébánosok mint szomszédok köszöntötték a beiktatottat. Marczy József „szíves szavakkal köszönte meg az ünneplést“, majd a vendégsereg a patrónushoz, gróf Kálnoky Sándorhoz üdvözlő táviratot küldött.

Végül Csepy Pál „nagyszámú üdvözlő táviratot és levelet“ olvasott fel. Ezeket távoli tisztelői és jóakarói címezték az installált plébánosnak. Köztük volt dr. Rott Nándor esztergomi kanonok praelátus, Vaszary Mihály hercegprímási, esztergomi jószágkormányzó, továbbá a szenttamási tantestület, az esztergomi katolikus egyesületek stb.

Lelkes Vince