Lakossági lisztszükségletek biztosítása a háború idején avagy város kontra vidék

2021. június 12. - 15:35 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Lakossági lisztszükségletek biztosítása a háború idején avagy város kontra vidék
(Archív felvétel)

(CXL. rész)

A vonatkozó miniszteri rendelet szerint minden fogyasztó, aki egyben nem termelő is, a saját háztartása részére szükséges gabonaneműeket csak a törvényhatóság területén jogosult bevásárolni, ahol az illető lakik. Az intézkedés szigorú értelmezése alapján tehát Komárom lakosságának nincs joga a vármegye teritóriumában gabonát vásárolni. Az illetéktelen helyen vásárló városi közönség így könnyen kiteszi magát annak a kellemetlenségnek, hogy nem kap az elszállításhoz hatósági engedélyt. A járási főszolgabírák márpedig szigorúan ragaszkodnak a rendelet literájához, azazhogy szállítást senkinek nem engedélyeznek. „Jól teszi tehát a közönség, ha gabona- és liszt-szükségletének egy évre szóló mennyiségét bejelenti a városi hatóságnál, amely az 1915. évre 50 ezer métermázsa gabona bevásárlására kapott engedélyt az ország kormányától“ – figyelmeztet a helyi sajtó.

*

A komáromi 12. gyalogezred saját Rokkant Alapja és részben a helybeli kórházban amputált katonák javára jótékony hangversenyt rendez 1915. augusztus 22-én vasárnap a sétatéren. Fellép a 12. gyalogezred katona-, ill. cigányzenekara. A helyszín kordonnal lesz elzárva.

*

Az Országos Hadsegélyző Bizottság művészeti kivitelű, bronz zászlószegeket készíttetett, s azokat darabonként 15 koronáért hozza forgalomba, hogy az összes egyletek, társulatok stb. megszerezzék s örök emlékül beverjék saját zászlóikba.

*

Hirdetés: „Magyar, osztrák, német és török zászlók minden nagyságban és kivitelben Spitzer Sándor papírkereskedésében megrendelhetők.

*

A komáromi illetőségű ifj. Trugly János megyercsi nagybérlő, aki a harctéren az automobil-osztálynál teljesít szolgálatot mint hadnagy, eljegyezte özv. Csorba Istvánné nemesócsai földbirtokos leányát, Gizikét.

Lelkes Vince