Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola

Csallóközi lenyomatok III.

Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
Az egykori katolikus iskola és az első dunaszerdahelyi gimnázium épülete (Nagy Attila felvétele)

Az előző részek:

Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza

A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós

A bécsi döntés 1938. november 2-án Pozsonyt Szlovákiában hagyta. Az ott tanuló csallóközi és mátyusföldi diákokat sem a komáromi, sem az érsekújvári gimnázium nem tudta befogadni. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium az 1938/39-es tanév befejezése céljából Dunaszerdahelyen létesített gimnáziumi tanfolyamot. Az előmunkálatokat Bartal Iván földbirtokos, „a katonai közigazgatás mellé beosztott kormánybiztos”, Kerer Károly, a tanügyek vezetésére kiküldött miniszteri megbízott, vitéz Fraknóy József gimnáziumi igazgató, dr. Markwarth Gábor helybeli plébános, dr. Szeiff Géza ügyvéd, miniszteri megbízott végezték. A megnyitást a római katolikus iskolaszék és a politikai község tették lehetővé, „azáltal, hogy az iskolaszék a tanítás céljaira átengedte 1932-ben épített egyemeletes egészséges és szép környékű, jólevegőjű iskolaépületét (a mai egészségügyi szakközépiskola épülete – a szerző megj.), a község pedig a fenntartás költségeihez (épületbér, tatarozás, fűtés, világítás, intézeti szolga fizetése, takarítás) járult hozzá”.

A gimnáziumi tanfolyam megszervezésére az illetékes hatóság dr. Ollé István Budapesten működő rendes tanárt, Dunaszerdahely szülöttét küldte ki, aki az intézmény első évkönyve szerint „lelkesen fogott hozzá három itt talált és a katonai parancsnokság felszólítására munkába lépő középiskolai tanár (Nádasdfi József, Petőcz Erzsébet és Tóth Sándor) segítségével a tanulók összetoborzásához és a tanév megnyitásához”. Ollé István 1939. január 31-ig vezette a gimnáziumot, melyben a tanfolyam 1938. december 9–10-én beíratással, 11-én ünnepélyes Veni Sancte-val nyílt meg. Az összevont tanítás kezdete december 12-ére datálódik. A négy tanár mellé nemsokára belépett a tantestületbe Hartmann József helybeli római katolikus igazgató-tanító, aki a testnevelést, Tölgyessy Lajos római katolikus karnagy pedig az énektanítást vállalta. A minisztérium az igazgatóhelyettesi teendők ellátásával Török Árpádot, a pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Állami Gimnázium tanárát és igazgatóhelyettesét bízta meg. December 20-án a rendes tárgyakat tanító tanárok száma 11-re gyarapodott, az intézmény új alkalmazottai lettek: Somorjai Ferenc, Rácz István, Proksza Gyula, Szabó József, Korcsmáros Iván, Sáros András. 1939. január 28-án csatlakozott a kollektívához Grőger Lujza.

Dr. Ollé István magyar-latin szakos tanárt távozásakor (az időpontot lásd fentebb) a testület és az ifjúság „bensőséges házi ünnepélyen búcsúztatta el az általa működésbe hozott intézettől”, melynek vezetését Török Árpád vette át.
 

Lelkes Vince