Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola

2018. július 28. - 21:44 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok III.

Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
Az egykori katolikus iskola és az első dunaszerdahelyi gimnázium épülete (Nagy Attila felvétele)

Az előző részek:

Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza

A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós

A bécsi döntés 1938. november 2-án Pozsonyt Szlovákiában hagyta. Az ott tanuló csallóközi és mátyusföldi diákokat sem a komáromi, sem az érsekújvári gimnázium nem tudta befogadni. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium az 1938/39-es tanév befejezése céljából Dunaszerdahelyen létesített gimnáziumi tanfolyamot. Az előmunkálatokat Bartal Iván földbirtokos, „a katonai közigazgatás mellé beosztott kormánybiztos”, Kerer Károly, a tanügyek vezetésére kiküldött miniszteri megbízott, vitéz Fraknóy József gimnáziumi igazgató, dr. Markwarth Gábor helybeli plébános, dr. Szeiff Géza ügyvéd, miniszteri megbízott végezték. A megnyitást a római katolikus iskolaszék és a politikai község tették lehetővé, „azáltal, hogy az iskolaszék a tanítás céljaira átengedte 1932-ben épített egyemeletes egészséges és szép környékű, jólevegőjű iskolaépületét (a mai egészségügyi szakközépiskola épülete – a szerző megj.), a község pedig a fenntartás költségeihez (épületbér, tatarozás, fűtés, világítás, intézeti szolga fizetése, takarítás) járult hozzá”.

A gimnáziumi tanfolyam megszervezésére az illetékes hatóság dr. Ollé István Budapesten működő rendes tanárt, Dunaszerdahely szülöttét küldte ki, aki az intézmény első évkönyve szerint „lelkesen fogott hozzá három itt talált és a katonai parancsnokság felszólítására munkába lépő középiskolai tanár (Nádasdfi József, Petőcz Erzsébet és Tóth Sándor) segítségével a tanulók összetoborzásához és a tanév megnyitásához”. Ollé István 1939. január 31-ig vezette a gimnáziumot, melyben a tanfolyam 1938. december 9–10-én beíratással, 11-én ünnepélyes Veni Sancte-val nyílt meg. Az összevont tanítás kezdete december 12-ére datálódik. A négy tanár mellé nemsokára belépett a tantestületbe Hartmann József helybeli római katolikus igazgató-tanító, aki a testnevelést, Tölgyessy Lajos római katolikus karnagy pedig az énektanítást vállalta. A minisztérium az igazgatóhelyettesi teendők ellátásával Török Árpádot, a pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Állami Gimnázium tanárát és igazgatóhelyettesét bízta meg. December 20-án a rendes tárgyakat tanító tanárok száma 11-re gyarapodott, az intézmény új alkalmazottai lettek: Somorjai Ferenc, Rácz István, Proksza Gyula, Szabó József, Korcsmáros Iván, Sáros András. 1939. január 28-án csatlakozott a kollektívához Grőger Lujza.

Dr. Ollé István magyar-latin szakos tanárt távozásakor (az időpontot lásd fentebb) a testület és az ifjúság „bensőséges házi ünnepélyen búcsúztatta el az általa működésbe hozott intézettől”, melynek vezetését Török Árpád vette át.

Lelkes Vince