Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről

2019. június 8. - 17:35 | Kultúra

A dunaszerdahelyi székhelyű Csallóközi Múzeum irattárában kitűnően megőrizve találjuk dr. Walter Gyulának, az Országos Katholikus Tanítói Segélyalap elnökének levelét, melyben a tisztségviselő a Segélyalap központi bizottsága közgyűléséről készült jegyzőkönyv tartalmát „véteti tudomásul” az esperesi és a tanfelügyelői hivatalokkal. A 80/1899 számú okirat közvetlen címzettje az illetékes albári hivatal, kelt Esztergomban, 1899. október 30-án. Pecséttel, sajátkezű aláírással nincs ellátva. A szöveg a következő:

Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről

„Nagyontisztelendő Esperes Úr! Ő Eminencziája, a bíbornok, herczegprímás és esztergomi érsek úr az »Országos Kath[olikus]. Tanítói Segélyalap« központi bizottságának folyó évi augusztus hó 24-én tartott gyűléséről hódolatteljesen beterjesztett jegyzőkönyvet az alábbi sorokban méltóztatott kegyes tudomásul venni.

4825. szám. Főtisztelendő Apát, kanonok és Elnök Úr! Folyó évi szeptember hó 30-án 77. sz[ám]. a[latt]. beterjesztette Főtisztelendőséged az Országos Kath[olikus]. Tanító Segélyalap központi bizottságának nevében azon jegyzőkönyvet, amely a bizottság által augusztus 24-én tartott közgyűlésről lőn felvéve. A jegyzőkönyvből nem csekély örömmel értesültem az alap folytonos növekedéséről és azon elismerésre méltó gondosságról, amellyel a főtiszt[elendő]. egri főkaptalan az alap vagyonát kezelni sziveskedik. Méltányolva a t[isztelt]. központi bizottság álláspontját, megengedem ezennel, hogy az alap évi tagsági díja 1900. évi január hó 1-től kezdve 50 krról, azaz 1 koronáról k é t k o r o n á r a emeltessék és felhívom Főtisztelendőségedet, hogy ez iránt az összes érdekelteket kellőleg tájékoztatni sziveskedjék. Nem zárkózom el a jegyzőkönyv XIII. pontja szerint kérelmezett engedély elől sem és a jóváhagyás fentartása mellett hozzájárulok ahhoz, hogy a Segélyalapnak 1884-ből származó alapszabályai átdolgozás alá vétessenek és a módosítások a jövő évi közgyűlés elé terjesztessenek. Szívből kívánva az alap emelkedését és jótékony működését, a jegyzőkönyvet ./. alatt visszaszármaztatom és állandó jóindulattal maradok Budapesten, 1899. évi október hó 9-én KOLOS m[agyar]. k[irályi]. bíbornok, érsek. Főtisztelendő dr. Walter Gyula, apát, kanonok úrnak, az Országos Kath[olikus]. Tanítói Segélyalap elnökének Esztergom.

Midőn Ő Eminencziája e kegyes leiratát szerencsém van Nagyontisztelendőséged becses tudomására hozni, tisztelettel kérem, szíveskedjék a tagsági díjnak egy koronáról k é t k o r o n á r a történt ezen felemelése felől a kerületében levő tanító urakat tájékoztatni és annak beszolgáltatása iránt hatáskörében intézkedni.

Kiváló tisztelettel alázatos szolgája. Dr. Walter Gyula s[aját]. k[ezűleg]., apát, esztergomi kanonok, az »Országos Kath[olikus] Tanítói Segélyalap« elnöke.“

Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán

Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd

Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai

Lelkes Vince