HUF: 397.96 Ft

CZK: 24.703 Kč

16°C

9°C

2024. 02. 28. szerda

Ákos, Zlatica

Papucsszaggató drámapedagógia
február 8., 20:05
Papucsszaggató drámapedagógia

MIHÁLYFA - A papucsszaggató  királykisasszonyok címmel rendhagyó  drámapedagógiai órát tartottak hétfőn a helyi kisiskolában. A foglalkozást Mács Katalin néptáncpedagógus vezette.

június 3., 10:38
Szívvel és új módszerrel

DUNASZERDAHELY – Két­mil­lió ko­ro­nás uni­ós tá­mo­ga­tás­ból új pe­da­gó­gi­ai mód­szert ho­no­sí­ta­nak meg a he­lyi Sza­bó Gyu­la Ala­pis­ko­lá­ban. A pro­jekt ki­dol­go­zó­ja, a Con­sen­zus Ci­vil Tár­su­lás kom­mu­ni­ká­ci­ós tré­nin­get tart pe­da­gó­gu­sok­nak, fog­lal­ko­zá­so­kat di­á­kok­nak, kül­föl­di ta­nul­má­nyu­tat ter­vez­nek és se­gé­desz­kö­zök­re is for­dít­hat­nak a tá­mo­ga­tás­ból.

Napi friss

Időjárás
POZSONY időjárás DUNASZERDAHELY időjárás KOMÁROM időjárás Párkány időjárás