Régiónkban megtermelni, feldolgozni és értékesíteni!

2016. február 8. - 11:46

Mit tett eddig saját szakterületén, amiért megérdemli a választók bizalmát?

Szívügyem az agrárium és a vidék. A mezőgazdaság nemcsak a gabona és más növények termesztését, állattenyésztést jelenti, hanem a vidéki ember boldogulását, a táj arculatának, szépségeinek megőrzését, a hagyományok és a korszerű vívmányok értelmes ötvözését. Így maradhatunk talpon szédületesen fejlődő, ellentmondásokkal és gondokkal terhelt világunkban. A vidéknek több ezer új, hosszú távon fenntartható munkahelyre van szüksége. Szükség van a termőföld hatékony védelmére, annak megőrzésére mindenekelőtt termelési célokra, a hazai gazdálkodni akarók számára. Meg kell oldanunk, hogy az itthon megtermelt gabonát, más terményt és a vágóállatot ugyanúgy idehaza dolgozzuk fel és főleg a gazdák maguk tudják értékesíteni is. Így teremthetünk helyi és hosszú távon fenntartható munkalehetőségeket az itt élő embereknek. Csakis így lehetne kikerülni a kereskedők és az üzletláncok indokolatlan nyerészkedését. Ennek érdekében számos indítványt, törvényjavaslatot terjesztettem elő, amelyek közül a kormánypártiak mindössze pár módosító javaslatot fogadtak el, holott a gazdák, a kis-és középvállalatok érdekeit szolgálták. Ezek merőben változtattak volna a jelenlegi helyzeten a kisgazdák, az állattenyésztők és a fiatal gazdák javára. Mindhárom kategória a mezőgazdasági termelés pillérének számít és a legtöbb munkahelyet képes generálni. A 2010-12 közti másfél éves kormányzás alatt letettük ennek a koncepciónak a jogi alapjait. Annyit kértünk az új kormánytól, hogy erre építsen. Ehelyett azonban lesöpörtek minden eddigi koncepciót.

Kiemelten foglalkozom a környezetvédelemmel is. Interpellációimban és más módon is többször felhívtam a környezetvédelmi miniszter és más illetékesek figyelmét a Csallóköz ivóvíz-készletét konkrétan veszélyeztető szennyezésekre. Külön figyelmeztettem arra, hogy az egykori Dimitrov vegyi művek által évtizedekkel ezelőtt elföldelt, ma viszont szivárgó, mérgező anyagokat tartalmazó hordókat mielőbb el kell szállítani, a területet pedig rekultiválni kell. Tiltakoztunk a Kis-Dunára tervezett törpe vízerőmű, valamint a Somorjára tervezett hulladékégető ellen. Nem eredménytelenül.

Miért Önt kellene a választóknak karikázni?

Parlamenti munkámat elsősorban szolgálatnak tartom, képviselőként számadással tartozom mindazoknak, akik legutóbb megtiszteltek szavazataikkal, de másoknak is, akik érdeklődnek munkám iránt. Minden szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy megfelelő szakértelemmel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezem az agráriumban, az elmúlt években pedig parlamenti képviselőként más szemszögből is sikerült áttekintenem a politikai csatározásokat. Mindig szem előtt tartom, hogy honnan jöttem, kiket képviselek. Elsősorban az ő támogatásukban bízom, továbbá azokéban is, akik úgy érzik, hogy rászolgáltam a bizalmukra. Munkámmal elsősorban a dél-szlovákiai régió fejlődését igyekszem elősegíteni, hogy szülőföldünk és lakóhelyünk minél élhetőbb legyen. Siker koronázta számos dél-szlovákiai oktatási intézményben az Első kiskertem nevű projektemet, ahol vetőmagokat, gyümölcsfákat ültettünk el a pedagógusokkal és a növendékekkel együtt, igyekezve formálni a felnövekvő nemzedék értékrendjét, fejleszteni a kertészkedés, ezen keresztül pedig a rendszeres munka iránti vonzalmukat. Sikeresen beindítottunk több termelői vásárt is a Csallóközben valamint kisgazdáknak segítettünk pályázatokat írni. A mezőgazdasági tárca 2020–ig évente egy milliárd eurót oszt szét támogatás formájában. Nemcsak mezőgazdászoknak, hanem községeknek, a vidéken működő különböző szervezeteknek. Nem mindegy mire költi a tárca ezt a pénzt: hosszú távon fenntartható, a vidék megélhetését segítő reformokra, vagy olcsó kampányfogásokra herdálja ezt el, mint ahogy azt most látjuk.

Mit tart legfőbb céljának?

A vidék rehabilitációját, a jelenlegi elkeserítő állapotok megszüntetését, hiszen Szlovákia lakosságának a fele ma is falvakban, további 20 százaléka pedig vidéki kisvárosokban él. A vidék állapota döntő befolyással van az egész ország gazdasági, szociális valamit társadalmi állapotára. Megérdemlik az emberibb életet, a színvonalas iskolákat, a megfelelő egészségügyi ellátást. Miként azt is, hogy találjanak lakóhelyükön vagy annak közelében megfelelő munkát, amelyért nem alamizsnát, hanem tisztességes bért kapnak.

Mit szeretne elérni parlamenti képviselőként?

Szeretném tovább folytatni eddigi munkámat, célom az életképes ötletek felkarolása, jó döntések meghozatala és támogatása, a hivatalok hatékony és ügyfélbarát működésének megteremtése, nem utolsó sorban pedig az adminisztrációs terhek csökkentése. Nagyon fontosnak tartom a fiatal gazdák támogatását, a célirányos hitelfeltételek mielőbbi kidolgozását. Sok rátermett személy egyre türelmetlenebbül vár erre. Csak akkor fognak itthon maradni a fiatalok, ha lehetőséget és perspektívát látnak a megélhetésre. A vállalkozók továbbra is gyakran szembesülnek értelmetlen bürokráciával, amely bizony nem ritkán már felesleges zaklatásnak minősíthető. Olyan kormányra van szükség, amelynek egyik fő célja, hogy végre olyan országot teremtsen, ahol megfelelő feltételek mellett lehet majd vállalkozni és ezáltal emberi módon élni, dolgozni, gyermeket nevelni. Boldogulni.

A többi jelölthöz képest mi az a hozzáadott érték, amit a szlovákiai magyaroknak kínál?

A parlamenti választásokon elsősorban pártok vesznek rész, programokkal, koncepciókkal, személyi és szakemberi háttérrel. Egy párt csak akkor tudja választóit teljes mértékben felelősségteljesen képviselni, ha átfogó elképzelést tud nyújtani, ha van megfelelő szakmai és politikai háttere. Ilyen a Híd értékrendje. Fontosnak tartom, hogy ismerjük, és a magunkénak érezzük apáink, nagyapáink munkakultúráját, szellemi örökségét. Örömmel tölt el, hogy egyre több helyen térnek vissza gyökereinkhez, sokszínű hagyományainkhoz, így hirdetik polgáraink ragaszkodását szülőföldünkhöz, nemzeti azonosságtudatunkhoz, amely évszázadok óta megtartó erőnk.

Mit tart a krédójának?

Lénárd Sándort, egyik gondolatát tartom szakmai és morális iránytűmnek. "Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik őr, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát ültetve unokáira gondol."

(PR)

Címkék: PR-cikk, Csicsai Gábor