Ha­lász­lé, juh­tú­rós ga­lus­ka, őzpör­költ

2008. június 7. - 18:49
DIÓSPATONY – Idén is meg­ren­dez­ték a ha­gyo­má­nyos má­jus el­se­jei ha­lász­léfőző ver­senyt a fa­lu­be­li Dá­ri­dó sö­rözőben. Dé­l-előtt 11 óra­kor 14 ver­senyző csa­pat bog­rá­csa alatt gyúj­tot­tak tü­zet.  
Évről év­re egy­re nő a be­ne­ve­zet­tek szá­ma, va­la­mint a kör­nyező te­le­pü­lé­sekről is mind több csa­pat je­lent­ke­zik. Ma már nem­zet­kö­zi hí­re van a 2000 óta éven­kén­ti ver­seny­nek. Ér­de­kes szín­folt­ja volt az idei ver­seny­nek a Lip­tovs­ká Re­vú­ca-i hétfős csa­pat je­len­lé­te, akik ere­de­ti lip­tói juh­tú­rós ga­lus­kát kí­nál­tak a ver­senyzőknek és a kö­zön­ség­nek. Az egész ver­seny a sö­röző tu­laj­do­no­sa, Pőthe Ró­bert öt­le­te volt. Ő kez­de­mé­nyez­te azt is, hogy a lip­tó­i­a­kat a Csal­ló­köz­be hív­ják. „Im­már két éve já­runk Lip­tovs­ká Re­vú­cá­ra, ahol a a ga­lus­kafőző és -evő ver­se­nyen ve­szünk részt, amely idén au­gusz­tus 2-án lesz. Nem aka­runk hi­á­nyoz­ni idén sem, de most nem ga­lus­kát főzünk majd, ha­nem a nem­ze­ti éte­lün­ket, a ha­lász­lét mu­tat­juk be. A le­gu­tób­bi ott­jár­tunk­kor me­rült fel, hogy mi len­ne, ha ők ven­dé­ges­ked­né­nek ná­lunk, s be­mu­tat­nák az iga­zi lip­tói brin­dzás ga­lus­kát. Nem kel­lett so­kat győzköd­ni őket, rög­tön egy­más te­nye­ré­be csap­tunk. S ma be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy az iga­zi lip­tói juh­tú­rós ga­lus­ká­nak a Csal­ló­köz­ben is si­ke­re van, ugya­nis itt ma ná­lunk ki­vá­ló sza­kem­be­rek főzték és kí­nál­ták ezt a szlo­vák nem­ze­ti ételt. Olya­nok, akik a Szlo­vá­kia Mes­te­rei cí­met is el­nyer­ték eb­ben a műfaj­ban – tag­lal­ta a két­fé­le gaszt­ro­nó­mi­ai étel­kü­lön­le­ges­ség össze­kap­cso­lá­sát Pőthe Ró­bert.  A má­jus el­se­jei ren­dez­vé­nyen egyéb­ként a ma­gya­ror­szá­gi Kom­ló csa­pa­ta pi­káns őzpör­köl­tet ké­szí­tett, volt te­hát miből vá­lo­gat­ni: hal, vad és brin­dzás ga­lus­ka, mind a kö­zön­sé­get csá­bí­tot­ta. Ne­héz dol­ga volt a Kul­csár La­jos, Kar­kó Zol­tán, Szel­le Sán­dor össze­té­telű zsűri­nek, amely a ha­lász­lé­re­me­ke­ket ér­té­kel­te. Első he­lyen a Ko­vács Fe­renc ve­zet­te nyá­ras­di csa­pat vég­zett, má­so­dik Bí­ró Bé­la du­na­szer­da­he­lyi együt­te­se, a har­ma­dik So­mo­gyi Iván ba­kai ínyenc­tár­sa­sá­ga lett.