Dzu­rin­da: Ke­resd az új­sá­gí­rót...

CXgFbJmQ | 2008. június 4. - 18:43 | Vélemény
A Szlo­vák Ke­resz­tény­de­mok­ra­ta Unió (SDKÚ) par­la­men­ti kép­vi­selőinek né­pes cso­port­ja feb­ru­ár 20-án min­tegy két­száz ga­lán­tai és kör­nyék­be­li la­kos elé ült oda, hogy vá­la­szol­jon kér­dé­se­ik­re. A zá­po­ro­zó kér­dé­sek­re zöm­mel Mi­ku­láš Dzu­rin­da volt kor­mányfő vá­la­szolt, de szó­hoz ju­tott Ivan Mik­loš volt pén­zügy­mi­nisz­ter és Edu­ard Ku­kan volt kü­lügy­mi­nisz­ter is. Kér­désből akad bőven, szimp­la ma­gá­nü­gyektől kezd­ve a füg­get­len­sé­gét ki­ki­ál­tó Ko­szo­vón át egy idősebb úr kom­mu­nis­ta agi­tá­ci­ós „je­le­né­sé­ig”. Ter­mé­sze­te­sen az SDKÚ-t fe­sze­gető fej­le­mé­nyek­kel és a Dzu­rin­dát a párt éléről tör­ténő tá­vo­zás­ra fel­szó­lí­tó Liška-fé­le kez­de­mé­nye­zés­sel is fog­lal­koz­tak. A la­kos­sá­gi gyűlést kö­vetően né­hány kér­dést tet­tünk fel az ex mi­nisz­te­rel­nök­nek.  
Mit szól hoz­zá, hogy a na­pok­ban a saj­tó több bot­rá­nyízű ügyet is meg­szellőzte­tett az­zal a párt­tal kap­cso­lat­ban, amely­nek ön az el­nö­ke?      – Ján čar­no­gurskýtól ta­nul­tam va­la­ha, hogy az em­be­ri fan­tá­zia né­ha gaz­da­gabb, mint a va­ló­ság, ezért az ilyen gya­nú­sít­ga­tá­so­kat fenn­tar­tá­sok­kal fo­ga­dom, más­részt nem huny­ha­tok sze­met bi­zo­nyos össze­füg­gé­sek fe­lett. Mint ami­kor Fi­co meg­fe­nye­get­te Hor­tot – nin­csen két­sé­gem afelől, hogy szi­ma­tol­nak, ahol csak tud­nak. Át­nyá­laz­ták a meg­bol­do­gult na­gya­pám utá­ni ha­gya­té­ki el­já­rást, tu­dom, hogy ke­res­nek va­la­mit Mik­loš el­len, vizs­gál­ják Hort összes kül­föl­di út­ját. A Smer le­tet­te név­je­gyét, és igyek­szik szét­bom­lasz­ta­ni az SDKÚ-t.    Te­hát nem tart­ja ki­zár­ha­tó­nak, hogy a Smer le­het Liška „mé­di­a­nyo­mu­lá­sa” mö­gött is?  – Ha­son­ló dol­gok­kal már Po­zsony­ban is szem­be ke­rü­lök. El­kép­zel­hető, de több időt igé­nyel, hogy a gya­nú megdőljön vagy be­i­ga­zo­lód­jon. Sze­mély sze­rint van­nak belső ag­gá­lya­im. Lišká­val a saj­tó­sze­rep­lé­sei óta nem ta­lál­koz­tam, most még ez túl friss do­log, csu­pán a spe­ku­lá­ció szint­jén mo­zog, nem aka­rom kom­men­tál­ni. Az el­len­zék a Lissza­bo­ni szerződés ra­ti­fi­ká­lá­sát a de­mok­ra­ti­kus saj­tó­tör­vény el­fo­ga­dá­sá­nak fel­té­te­lé­hez kö­ti. Nincs e mö­gött a gesz­tus mö­gött egy­faj­ta igye­ke­zet a saj­tó ke­gye­i­nek el­nye­ré­sé­re is? – Elég öreg va­gyok már ah­hoz, hogy tud­jam, ez nem le­het­sé­ges. Tel­je­sen ter­mé­sze­tes, hogy a saj­tó ja­va­részt a min­den­ko­ri kor­mány el­len­zé­ke. A po­li­ti­ká­ban el­töl­tött hosszú évek után szá­mom­ra vi­lá­gos, hogy az új­sá­gí­rók­nak ettől nem fo­gok job­ban tet­sze­ni. Leško vagy Schultz a Sme­ben, Da­niš a Prav­dá­ban, Hríb a .týÏdeÀ-ben to­vább­ra is azt ír­nak, amit akar­nak. Nin­cse­nek il­lú­zi­ó­im, ne­künk va­ló­ban az elv a fon­tos. A par­la­ment már­ci­us­ban sza­vaz a saj­tó­tör­vényről. Ha az el­len­zék szá­má­ra el­fo­gad­ha­tó tör­vény szü­le­tik, haj­lan­dók azon­nal meg­sza­vaz­ni a Lissza­bo­ni szerződést?  – Pon­to­san. Mi nem ter­jeszt­het­jük be, ez a kü­lügy­mi­nisz­ter dol­ga, de ab­ban a pil­la­nat­ban nyil­vá­no­san ki­nyi­lat­koz­tat­juk, hogy ké­szen ál­lunk meg­sza­vaz­ni a szerződést. A Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­já­ban tör­tént el­nök­vál­tás után az MKP ra­di­ka­li­zá­ló­dá­sá­tól le­he­tett tar­ta­ni. Mi­lyen az együttműkö­dés az új ve­ze­tés­sel?  

– Az együttműkö­dés jó, úgy ér­zem, hogy a hely­zet nyu­godt. Igaz, ne­kem a kez­de­tektől nem je­len­tett ez prob­lé­mát, mert Csáky Pál nyolc évig ott ült a job­bo­mon a kor­mány­ban. Is­me­rem a tak­ti­ká­ját, tu­dom, hogy ke­mény já­té­kos, de az én sze­mem­ben nem jel­lem­te­len em­ber. Ké­pes ugyan túl­lép­ni bi­zo­nyos ha­tárt, de ha me­gér­ti, hogy va­la­mit nem le­het, ak­kor az egye­zsé­get kö­vetően meg le­het bíz­ni ben­ne. Ko­pog­jam le, hogy a köl­csö­nös me­gér­tés és együttműkö­dés ma meg­van, még ha egyes ügyek­ben a két párt né­mi­leg el­térő vé­le­ményt kép­vi­sel is – mint pél­dá­ul Ko­szo­vó ese­té­ben.  

 Hogy tet­szett a ga­lán­tai lá­to­ga­tás?  

– Kel­le­me­sen meg­le­pett, mond­ha­tom, nem is le­he­tett jobb prog­ra­mot el­kép­zel­ni, mint hogy ma es­te Ga­lán­tán az em­be­rek­kel be­szél­get­tünk. A mi tá­bo­runk­tól ide­gen vé­le­mé­nyek is el­hang­zot­tak ugyan, de az egész na­gyon kul­tu­rált mó­don zaj­lott. Rá­a­dá­sul ren­ge­teg ér­de­kes gon­do­lat is fel­me­rült – egye­sek a mi né­ze­te­in­ket iga­zol­ták, mi­köz­ben új, rend­kí­vül ér­té­kes ösz­tön­zé­se­ket is kap­tunk.  

 
Címkék: Dzurinda, politika, SDKÚ