Košický Freddie v Bonbóne

2008. január 8. - 14:01 | Régió
DUNAJSKÁ STREDA – Tes­ne pred Vi­a­no­ca­mi ma­li pri­az­niv­ci sku­piny Qu­e­en v ho­te­li Bon­bón možnosť vypočuť si naživo zná­me­ho slo­vens­ké­ho in­terp­re­ta pi­es­ní ne­za­bud­nu­teľné­ho spe­vá­ka a šou­me­na Fred­di­e­ho Mer­cury­ho, Pet­ra Pa­u­la Pačuta.
Sympa­tický 45-ročný Košičan (mi­mo­cho­dom veľmi dob­re ho­vo­rí aj po maďarsky) už šest­násť ro­kov vystu­pu­je po ce­lom sve­te s pi­esóami z re­per­to­á­ru spe­vá­ka jed­nej z najvyššie hod­no­tených roc­kových sku­pín v de­ji­nách hudby Mer­cury­ho, ktorý v ro­ku 1991 podľahol cho­ro­be AIDS. Ako po­ve­dal pre náš týžden­ník, je skvelým po­ci­tom, ak pi­esóam v je­ho po­da­ní nadšene tli­es­ka­jú aj v Ang­lic­ku, Ka­na­de či USA. Pačut je držiteľom ni­e­koľkých zlatých plat­ní a do­te­raz vystú­pil v 25 kra­ji­nách sve­ta. Do Du­najs­kej Stredy za­ví­tal na poz­va­nie mi­est­ne­ho klu­bu mo­tor­ká­rov Žit­no­ost­rovs­kí býci, kto­rí tvo­ri­li gro návštev­ní­kov krát­ke­ho kon­cer­tu, no me­dzi di­vák­mi sme za­re­gist­ro­va­li aj ich pri­a­teľov z maďars­ké­ho Győru a do­kon­ca i zo Srbska. Košický Fred­die v Bon­bó­ne ods­pi­e­val šesť pi­es­ní, me­dzi ni­mi i ta­ké su­per­hity, ako We Are Cham­pi­ons či The show must go on!, a mu­sí­me po­ve­dať, že na­o­zaj po­dal výkon na veľmi vyso­kej úrov­ni.
(el­ba)
Címkék: Bonbon, Freddie Mercury