Csicsón csipkedik megukat

2008. május 27. - 15:03 | Régió
A he­lyi ön­kor­mány­zat igyek­szik mi­előbb csök­ken­te­ni és meg­szün­tet­ni azo­kat a hát­rá­nyo­kat, ame­lyek ab­ból fa­kad­nak, hogy ez a te­le­pü­lés is so­ká­ig mos­to­ha­gyerek­nek szá­mí­tott, mert szá­mos olyan lé­te­sít­mény hi­ány­zott, amely él­hetőbbé tet­te vol­na ezt a gyö­nyörű kör­nye­zet­ben ta­lál­ha­tó te­le­pü­lést.
„Mi is igyek­szünk ki­hasz­nál­ni az Eu­ró­pai Unió nyúj­tot­ta le­hetősé­ge­ket. Elsőként el­ké­szí­tet­tük Csi­csó gaz­da­sá­gi és szo­ci­á­lis fejlődé­sé­nek, to­váb­bá a te­rü­let­fej­lesz­tés prog­ram­ját, mert ezek a do­ku­men­tu­mok a fel­té­te­lei an­nak, hogy pá­lyáz­has­sunk a struk­tu­rá­lis ala­pok for­rá­sa­i­ra“ – tá­jé­koz­tat­ta a Pa­ra­mé­tert Föl­des Csa­ba pol­gár­mes­ter. Így foly­tat­ta: „Az uni­ós pén­zekből már si­ke­rült fe­lú­jí­ta­nunk a he­lyi út­há­ló­zat nagy részét, to­váb­bá a köz­vi­lá­gí­tást is, ame­lyet már ener­gi­a­ta­ka­ré­kos égők szol­gál­tat­nak. Há­rom he­lyi au­tó­busz­me­gál­lóban vá­ra­ko­zót helyeztünk el, s két új par­kot is lé­te­sí­tet­tünk.
Ezek a be­ru­há­zá­sok össze­sen 13,5 mil­lió ko­ro­ná­ba ke­rül­tek, s mi áll­tuk az öt­szá­za­lé­kos ön­részt. Ezen kí­vül sa­ját erőből ját­szó­te­ret épí­tet­tünk, fe­lú­jí­tot­tuk a ha­lot­tas há­zat, be­ve­zet­tük a gázt a he­lyi művelődé­si ott­hon­ba, ahol a szo­ci­á­lis he­lyi­sé­ge­ket is kor­szerűsí­tet­tük” – tá­jé­koz­ta­tott a pol­gár­mes­ter. Meg­tud­tuk azt is, hogy öko­ud­vart és kom­posz­tá­lót ter­vez­nek a sze­pa­rált sze­mét összegyűjté­sé­re, il­let­ve hasz­no­sí­tá­sá­ra, sze­ret­nék szi­ge­tel­ni az is­ko­la épü­le­tét, fe­lú­jí­ta­ni a tetőszer­ke­ze­tet, ki­cse­rél­ni a nyí­lá­szá­ró­kat.
Eh­hez a ter­vük­höz azon­ban
egyelőre nem tud­tak pénzt sze­rez­ni, mert a pá­lyá­zat nem hi­va­ta­los ér­te­sü­lé­se­ik sze­rint nem volt ered­mé­nyes. Ezért a pol­gár­mes­ter egyelőre nem tud­ja, mi­ként biz­to­sít­ják a he­lyi is­ko­la za­var­ta­lan műkö­dé­sét.
Si­ke­rült anya­gi for­rás­hoz jut­ni a ti­zen­két bér­la­kás fe­lé­pí­té­sé­re, ahol a he­lyi fi­a­tal csa­lá­dok­nak sze­ret­né­nek ott­hont, jó kö­rül­mé­nye­ket te­rem­te­ni. In­gat­la­nok cse­ré­je ré­vén és más mó­don is tá­mo­gat­ják a csa­lá­di há­zak épí­té­sét. Re­mény van ar­ra, hogy be­lát­ha­tó időn be­lül Csi­csón és Füs­sön is ki­é­pül­het a csa­tor­na­há­ló­zat, amely a kör­nye­zet­vé­de­lem egyik fon­tos esz­kö­ze. Az ön­kor­mány­zat is sze­ret­ne hoz­zá­já­rul­ni a he­lyi kör­nye­zet­kí­mélő fa­lu­tu­riz­mus meg­ho­no­sí­tá­sá­hoz, amely­hez a szép kör­nye­zet­ben fekvő te­le­pü­lé­sen ki­vá­ló­ak a ter­mé­sze­ti fel­té­te­lek. Itt ta­lál­ha­tó a Li­on ter­mé­szet­vé­del­mi te­rü­let és tó, amely 1899-ben ala­kult ki, ami­kor a Du­na át­tör­te a gá­tat. A ne­vét egy fran­cia ka­to­na után kap­ta, aki az első vi­lág­há­bo­rú
után itt te­le­pe­dett le.
–lav