Még­sem ve­szé­lyes...

2008. június 3. - 20:39 | Régió
OLLÉTEJED – Ha­ma­ro­san be­fe­jeződnek az épít­ke­zé­si mun­ká­la­tok a Du­na­szer­da­hely­hez tar­to­zó vá­ros­rész­ben, ahol a hí­resz­te­lé­sek­kel el­len­tét­ben nem gu­mi­é­gető lé­te­sül, ha­nem hul­la­dék­fel­dol­go­zót üze­mel­tet majd a DRON-Sklady Kft. A pró­ba­gyár­tást ter­ve­ik sze­rint két hó­nap múl­va el­kez­dik. A cég tu­laj­do­no­sát, Far­kas Lász­lót kér­dez­tük.   
„Nem épí­tünk gu­mi­é­getőt“ – cá­fol­ja elsőként azo­kat a hí­resz­te­lé­se­ket, ame­lyek sze­rint  kör­nye­zet­szennyező, ká­ros anya­go­kat ki­bo­csá­tó te­vé­keny­ség foly­na majd a te­lep­he­lyü­kön. „Hul­la­dék-új­ra­fel­dol­go­zó pro­jek­tünk öt évig ké­szült. Ne­ves sza­kem­be­rek be­vo­ná­sá­val sa­ját fej­lesz­tésű tech­no­ló­gi­át dol­goz­tunk ki, amely so­rán a leg­ne­he­zeb­ben fel­dol­goz­ha­tó hul­la­dé­kot bont­juk le ele­me­i­re és eze­ket hasz­no­sít­juk új­ra. Ezek kö­zé az anya­gok kö­zé tar­to­zik a gu­mi, a gu­mi­ab­roncs és a mű-  anyag“ – ma­gya­ráz­za. Eze­ket bont­ják le gá­zé­ge­tés­sel egy her­me­ti­ku­san zárt kat­lan­ban. Az így nyert há­rom­fé­le hal­ma­zál­la­po­tú anyag egy ré­szét sa­ját cél­ra fel­hasz­nál­ják, a töb­bit ér­té­-ke­sí­tik. Hőerőművek­ben vagy szűrőbe­ren­de­zé­sek­ben hasz­nált kok­szot, ége­tés­re al­kal­mas gázt és szén­hid­ro­gén fo­lya­dé­kot nyer­nek a fo­lya­mat­ban. Vé­le­mé­nye sze­rint en­nek az el­já­rás­nak az el­ter­je­dé­sé­vel eltűnhet­né­nek a sze­mét­he­gyek ré­gi­ónk­ból is. Ugya­nis ná­lunk a kom­mu­ná­lis hul­la­dá­kot még nem sze­lek­tál­ják kellőkép­pen. A fej­let­tebb or­szá­gok­ban a hul­la­dék azon­nal egy osz­tá­lyo­zó­te­lep­re ke­rül, ahol az új­ra­hasz­no­sít­ha­tó anya­go­kat el­kü­lö­ní­tik. El­kép­zel­hető, hogy a DRON kez­det­ben kül­földről im­por­tál­ja majd a műanya­got ol­lé­te­je­di üze­mé­be.  Meg­kér­dez­tük, va­jon nem ve­szé­lyez­te­ti-e majd az el­já­rá­suk a Csal­ló­köz víz­kész­le­tét, Far­kas így vá­la­szolt: „A víz vé­del­me szá­munk­ra is fon­tos, min­den­ki meg­nyu­god­hat, mert há­rom­szo­ros szi­ge­te­lés­sel van el­lát­va az üzem­nek az a ré­sze, amely va­la­mi­kép­pen érint­kez­het­ne a víz­zel.“  A hul­la­dék-fel­dol­go­zó üzem­ben öt­ven em­ber dol­go­zik majd, to­váb­bi har­minc-negy­ve­nen lesz­nek azok, akik be­szál­lí­tás­sal fog­lal­koz­nak. A Du­na­szer­da­he­lyi Kör­nye­zet­vé­del­mi Hi­va­tal Le­vegővé­del­mi osz­tá­lyá­nak egyik re­fe­ren­se ké­ré­sünk­re el­mond­ta: a cég­gel ha­tás- és kör­nye­zet­ta­nul­mányt is vé­gez­te­tett a kör­nye­zet­vé­del­mi mi­nisz­té­ri­um. Öt­ve­negy pont­ban ír­ták le azo­kat a kö­ve­tel­mé­nye­ket, me­lyek sze­rint a gyár működ­het. Az épít­ke­zé­si en­ge­délyt a du­na­szer­da­he­lyi vá­ro­si hi­va­tal il­le­té­kes osz­tá­lya ad­ta ki, mi­u­tán a pro­jekt még a Mik­lós Lász­ló ve­zet­te mi­nisz­té­ri­um­tól 2005-ben zöld utat ka­pott. A ter­me­lés be­in­du­lá­sa előtt azon­ban új­ra ala­po­san el­lenőrzik, va­jon va­ló­ban meg­fe­lel-e min­den a meg­sza­bott nor­mák­nak. A DRON a pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­ra a gaz­da­sá­gi mi­nisz­té­ri­um­tól 53 mil­lió ko­ro­na ál­la­mi tá­mo­ga­tást ka­pott.