HUF: 359.13 Ft

CZK: 25.65 Kč

28 °C

13 °C

2021. 07. 25. vasárnap

Kristóf, Jakub

Kusý: Fico sajtóértekezlete kacsa volt
április 20., 14:20
Kusý: Fico sajtóértekezlete kacsa volt

A politológus Miroslav Kusý feltételezi, hogy a választások előtt Robert Fico miniszterelnök gyakran fog a Smerrel kapcsolatos sajtóértekezletet tartani a kormányhivatalban.

június 4., 18:03
Bó­sza Du­rayt is le­szól­ta

DUNASZERDAHELY – To­bor­zó­nak szánt saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott múlt csü­tör­tö­kön egy he­lyi vál­lal­ko­zó, Csé­fal­vay Pál iro­dá­já­ban a Bó­sza Já­nos-fé­le No­mos Re­gi­o­na­liz­mus Ci­vil Tár­su­lás ve­zér­ka­ra. Bó­sza és tár­sai a mi­nisz­té­ri­u­mi be­jegy­zé­sük kál­vá­ri­á­ját ecse­tel­ték, majd sa­já­tos au­to­nó­mia-el­kép­ze­lé­se­i­ket igye­ke­ze­tek nép­szerűsí­te­ni. Le­szól­va egy­szers­mind a Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­ját s an­nak stra­té­gá­ját, Du­ray Mi­kóst, úgy­mond a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok au­to­nó­mia-tö­rek­vé­se­i­nek el­su­má­ko­lá­sa mi­att.

Napi friss

Időjárás
POZSONY időjárás DUNASZERDAHELY időjárás KOMÁROM időjárás Párkány időjárás