HUF: 355.48 Ft

CZK: 26.638 Kč

27 °C

13 °C

2020. 07. 15. szerda

Henrik, Henrich

október 22., 07:41
Tehetségkutató: Jelentkezz a MEGYERSZTÁRRA!

NAGYMEGYER város, a CSEMADOK nagymegyeri alapszervezete és a városi művelődési központ Megyersztár címmel tehetségkutató versenyt hirdet amatőrök részére, 14 éves kortól.

Vigyázó szemek a fiatal tehetségeken
szeptember 29., 16:45
Vigyázó szemek a fiatal tehetségeken

NAGYMEGYER – Az idei szezon előtt megválasztott új futballvezetés legfőbb prioritásának a fiatalokra való nagyobb odafigyelést tekinti a város szebb napokat is látott futballéletében.

május 23., 12:16
Jeles sportgimis bizonyítvány

A te­het­sé­ges spor­to­lók ok­ta­tá­sá­ra, ké­pes­sé­ge­ik to­vább­fej­lesz­té­sé­re sza­ko­so­dott du­na­szer­da­he­lyi sport­gim­ná­zi­um di­ák­jai egy­re több­ször ke­rül­nek a fi­gye­lem fó­ku­szá­ba az or­szá­gos baj­nok­sá­gok ki­csú­cso­so­dá­sán. A si­ke­rek ér­té­két hat­vá­nyoz­za, hogy csu­pán két éve műkö­dik a szlo­vá­ki­ai vi­szony­lat­ban egye­dü­lál­ló, ma­gyar tannyelvű ok­ta­ta­tá­si in­téz­mény, mely­nek fő pro­fil­ja a lab­da­rú­gás és a ké­zi­lab­da. A két kol­lek­tív spor­tág mel­lett még a te­niszt vá­laszt­hat­ják az ér­deklődők.

Napi friss
Időjárás
POZSONY időjárás DUNASZERDAHELY időjárás KOMÁROM időjárás Párkány időjárás