Tisztújítások és előléptetések 110 évvel ezelőtt - Csallóközi lenyomatok CXVII.

2020. július 24. - 19:44 | Régió

A Duna legnagyobb szigetén 1910-ben élénk társadalmi körforgás tapasztalható. Nyoma sincs, hogy az ország négy év múlva a szervezetlenség állapotába jut, s az általános viszonyok háborúba torkollanak.

Tisztújítások és előléptetések 110 évvel ezelőtt - Csallóközi lenyomatok CXVII.
Forrás: Csallóközi múzeum

A Csallóköz című regionális lap munkatársai szorgalmas krónikásokként rögzítik az eseményeket, s tálalják fel az aktuális híreket olvasótáboruknak. Köztük az alábbiakat is:

A király megerősítette tisztségében Bartal Aurél főispánt, akinek „első útja” Pozsony vármegye közigazgatási bizottságának ülésére vezetett. A régi-új funkcionáriust Petőcz Jenő alispán üdvözölte a tanácskozáson. Komárom vármegye és város főispánjává ugyanakkor az uralkodó Beniczky Lajos nyugalmazott vármegyei alispánt nevezte ki.

Az igazságügyminiszter dr. Nemesszeghy Árpád komáromi királyi törvényszéki joggyakornokot a szabadkai királyi törvényszékhez jegyzővé nevezte ki.

Elfoglalta új szolgálati helyét Szekeres István református lelkész Padányban, korábban Kismányán működött. Pály Lajos diósförgepatonyi tiszteletes váltotta őt a Zsitva menti faluban.

Új elnökséget választottak a dunaszerdahelyi izraelita Szent Egyletben. „Mint minden évben, most is szép ünnepély keretében” – írja a tudósító. Az irányító testület tagjai: ifj. Paskusz Benő, id. Vosner Joachim és Neuhauser Dávid.

A keresztény társadalmi, szövetkezeti és szépirodalmi hetilap foglalkozott a munkabiztosítási pénztárak közgyűlési kiküldötteinek megválasztásával is. A voksolásokat a pozsonymegyei Csallóközben március 20-án tartották – Dunaszerdahelyen Bartossik István jegyző, Somorján Unger Alajos, Püspökiben Parthdfer Frigyes asztalos elnöklete alatt. Az urnákhoz Béke, Csütörtök, Dénesd, Éberhard, Fél, Hidas, Püspöki, Torcs és Vereknye községek munkaadói és munkásai járultak.

Tisztújítás történt a Dunaszerdahelyi Sport Egylet 1910. évi rendes közgyűlésén. Az új tisztikart a jelenlévők közfelkiáltással választották meg az alábbi összetételben: Vermes Ferenc elnök, dr. Nagy Árpád és Szűts Aladár alelnökök, Petrovics István titkár, Geörch J. Dénes jegyző, Goldschmied József pénztáros, ifj. Havas Ferenc háznagy, Énekes László művezető, Jakatics Ferenc szertáros, Pethő Pál ügyész, dr. Miklós Jakab orvos. A választmány tagjai lettek: Bartossik István, Kosztolnyik József, Kuzma Gusztáv, Lengyel Béla, dr. Marschall János, Tölgyesi Lajos, Turner Adolf és mások.

(Lelkes Vince)