A vallás-erkölcsös nevelés megerősítéséért

2020. augusztus 9. - 16:29 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXX.

A vallás-erkölcsös nevelés megerősítéséért
Archív felvétel

A dunaszerdahelyi alesperesi kerület római katolikus tanító-egyesületének 1910. május 28-án megtartott rendes évi gyűléséről annak idején a korabeli regionális sajtó részletesen beszámolt.

A Csallóköz 1910/25. számából tudjuk, hogy a tanácskozáson Glöckl Ignác esperes-tanfelügyelő elnökölt. Ránk maradtak beszédének részletei, ezekből idézünk.

„A vallás-erkölcsös nevelés adja meg iskoláinknak igazi jellegét, ez iskoláinknak ismertető jele. Az iskolai erkölcsi nevelés kikerülhetetlen szükségessége a gondolkodók elitjét foglalkoztatja. A családi nevelés fogyatékossága, gyarlósága és gyengesége, a szegényebb néposztály egy részének züllöttsége, a középosztályban előtörő anyagelvűség, mely a lélek eszményibb javait teljesen elhanyagolja, mindenekelőtt pedig a tanköteles gyermekeknek mind sűrűbben bontránkoztató kihágásai, vétségei sőt bűntényei, arra kényszerítik ma már a vallásos iránytól távolódó gondolkodó főket is, hogy mindezen bajokon, melyek már veszedelemmé fajulnak, az iskolai erkölcsös nevelés elodázhatatlan bevezetésével segítsenek.”

„Nem szükséges, tisztelt urak, hogy önök előtt fejtegessem, miként az erkölcsösség és az erény a mi szemeinkben csupán üres szavak, ha azok nem nyugosznak Isten eleven ismeretén, ki egyedüli szankciója minden erkölcsnek és erénynek, melyek Isten nélkül soha sem lesznek s nem is lehetnek állandók. Azért hirdetjük nyilván meggyőződésünket: a vallásos jellegű iskola által nyújtott vallás-erkölcsös nevelést semmiféle más jellegű iskola pótolni nem tudja.”

„Katholikus iskoláink megtartásában és megvédésében bárhonnan támasztott nehézségek, támadások ellen: a vallás-erkölcsös nevelés állandó mélyítésével védekezzünk; jobb szolgálatot sem hazánknak, sem egyházunknak nem tehetünk. Egyre vigyázzunk és ez az: hogy az Úr Jézus dicsérete el ne múljon a kisdedek ajkán. Az Ő szent nevében megnyitom egyesületünk közgyűlését.”

Ide másoljuk a jelenlévők névsorát: Kirchknopf Ferenc bősi, Szép Lajos kürti, Huszár Gyula várkonyi, Jankó Ernő alistáli, Miskovicz János albári, Miklós Imre egyházgellei, Schill József bakai plébánosok; Börsöny Ignác és Hammermüller Kinka alistáli, Harka József alsónyárasdi, Csicsay Benedek balonyi, Dunay László, Goldschmied Etelka, Palotay Anna, Bonitz Márton bősi, Erdélyi Antal bakai, Cséfalvay Rezső nádasdi, Janik Ernő medvei, Marosly Lajos radványi, Réffy Ignác dercsikai, Marczell Boris, Jakatics Ferenc dunaszerdahelyi, ifj. Bartal István, Sárkány Anna, Máthé Béla és Hordy Béla egyházgellei, Pauer Józsa nagylúcsi, Kasztner Berta királyfiakarcsai, Pintér József felbári, Kiss Gábor és Csókás Kálmán nagybodaki, Morvay Lajos kürti, Nádasdi József és Páska Hana nagyabonyi, Németh Gyula szentmihályfai, Földes Egyed lőgérpatonyi, Moldován Béla várkonyi, Matus Lajos vásárúti, Sebő Imre vámosfalui tanítók és tanítónők, Énekes László töbörétei általános iskolai tanító és Gáspáry Gyula szerkesztő.

Lelkes Vince