HUF: 397.96 Ft

CZK: 24.703 Kč

26°C

10°C

2023. 09. 29. péntek

Mihály, Michal, Michaela

CXgFbJmQQ írta


Bor­ban a nő és a gi­tár

DUNASZERDAHELY – A csal­ló­kö­zi bor­ked­velők le­gú­jabb Mek­ká­já­ban, a Ró­zsa ut­cai Szent György Bor­ház­ban gya­ko­ri­ak a han­gu­la­tos ren­dez­vé­nyek. A múlt kedd es­ti mé­gis ki­vé­te­les volt, mert a bor­kós­to­lót bor­da­lok tet­ték még szí­ne­seb­bé. És ter­mé­sze­te­sen az előadó is, aki Szar­ka Gyu­la volt, a Ghymes együt­tes gi­tá­ro­sa, éne­ke­se, fron­tem­be­re.  

2008. június 4. - 18:47 | CXgFbJmQQ

Dzu­rin­da: Ke­resd az új­sá­gí­rót...

A Szlo­vák Ke­resz­tény­de­mok­ra­ta Unió (SDKÚ) par­la­men­ti kép­vi­selőinek né­pes cso­port­ja feb­ru­ár 20-án min­tegy két­száz ga­lán­tai és kör­nyék­be­li la­kos elé ült oda, hogy vá­la­szol­jon kér­dé­se­ik­re. A zá­po­ro­zó kér­dé­sek­re zöm­mel Mi­ku­láš Dzu­rin­da volt kor­mányfő vá­la­szolt, de szó­hoz ju­tott Ivan Mik­loš volt pén­zügy­mi­nisz­ter és Edu­ard Ku­kan volt kü­lügy­mi­nisz­ter is. Kér­désből akad bőven, szimp­la ma­gá­nü­gyektől kezd­ve a füg­get­len­sé­gét ki­ki­ál­tó Ko­szo­vón át egy idősebb úr kom­mu­nis­ta agi­tá­ci­ós „je­le­né­sé­ig”. Ter­mé­sze­te­sen az SDKÚ-t fe­sze­gető fej­le­mé­nyek­kel és a Dzu­rin­dát a párt éléről tör­ténő tá­vo­zás­ra fel­szó­lí­tó Liška-fé­le kez­de­mé­nye­zés­sel is fog­lal­koz­tak. A la­kos­sá­gi gyűlést kö­vetően né­hány kér­dést tet­tünk fel az ex mi­nisz­te­rel­nök­nek.  

2008. június 4. - 18:43 | CXgFbJmQQ

Eu­ró­: Kér­dez­zen, mi vá­la­szo­lunk!

Szer­kesztősé­günk sze­ret­né elosz­lat­ni az eu­ró jövő év­re ter­ve­zett szlo­vá­ki­ai be­ve­ze­té­sé­vel kap­cso­la­tos ké­te­lye­ket. Ezért in­dít­juk so­ro­za­tun­kat, amely­ben az ol­va­só­ink ál­tal fel­tett kér­dé­sek­re vá­la­szol­nak a po­zso­nyi jegy­bank (Ná­rod­ná ban­ka Slo­vens­ka) sza­kem­be­rei.

2008. június 4. - 18:40 | CXgFbJmQQ

Tó­bi­ás Szi­di: Po­kol­ból a menny­be

Né­hány éve Lé­gen la­kik, de in­ter­jút ad­ni nem na­gyon sze­ret. Ami­kor fel­hív­tam, el­zár­kó­zott at­tól, hogy a há­zá­ban ta­lál­koz­zunk és ott fo­tóz­zuk őt. „Még va­la­ki hi­val­ko­dás­nak ven­né, eset­leg fel­fi­gyel­ne er­re a ház­ra“ – kö­zöl­te ked­ve­sen, de ha­tá­ro­zot­tan. Az­tán azt ja­va­sol­ta, küld­jem el in­ter­ne­ten a kér­dé­se­i­met, ami­be meg én nem egyez­tem be­le, mi­vel az írás­ban ké­szült szá­raz in­ter­júk sem­mi­kép­pen sem pó­tol­ják a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zást, a rá­kér­de­zés le­hetősé­gét. Így az­tán a szlo­vá­ki­ai és a cseh la­pok írá­sai, va­la­mint sze­mé­lyes em­lé­ke­im (fel­sej­lik az a pun­kos sú­gó csaj a kas­sai Thá­li­á­ból) és él­mé­nye­im (CD-le­me­zei, a po­zso­nyi As­tor­ká­ban lá­tott sze­re­pei) alap­ján pró­bá­lom meg fel­raj­zol­ni művé­szi port­ré­ját, ed­di­gi élet­pá­lyá­ját.

2008. június 4. - 18:35 | CXgFbJmQQ

Ta­vasz­i szünetre fel!

Bár az időjá­rás még nem ép­pen mu­tat­ja a ta­vasz kez­de­tét, ti már ví­gan él­ve­zi­tek az egy­he­tes sza­bad­sá­go­to­kat. Az el­múlt hé­ten két ma­gyar ala­pis­ko­lá­ban, az al­bá­ri­ban és az alis­tá­li­ban jár­tunk, hogy meg­tud­juk tőle­tek, ho­gyan töl­ti­tek majd a su­li­men­tes na­po­kat.  

2008. február 4. - 19:51 | CXgFbJmQQ

Keserű Mokka

Megújult a Mokka, a TV 2 reggeli magazinja: jelenleg Jakupcsek Gabriella az egyetlen olyan szereplője e műsornak, aki miatt nem gyújtjuk meg a gyufát, amelyet benzinben úszó tévénkre kívántunk dobni.

2007. november 25. - 20:23 | CXgFbJmQQ

A nem ismert múlt mindig utolér bennünket

A valós alapokat sem nélkülöző történet szerint amikor Magyarország Hitler szövetségeseként hadat üzent Amerikának, a magyar és az amerikai diplomata közt állítólag a következő párbeszéd zajlott le: „Magyarország köztársaság? Nem, uram, királyság. Ki a királyuk? Nincs királyunk, az államfő Horthy Miklós tengernagy. Melyik tenger mellett fekszik Magyarország? Nincs tengerünk. Vannak területei követeléseik Oroszországgal szemben? Nincsenek. Hát Nagy-Britanniával vagy velünk szemben? Nincsenek. Másokkal szemben vannak? Igen, Romániával szemben. Neki is hadat üzentek? Nem, Románia a szövetségesünk.”

2007. szeptember 30. - 10:37 | CXgFbJmQQ

Forma-egyes vasárnapok

Évtizedek óta csüngök a Forma 1-en. Pedig a száguldás euforikus érzése valójában sosem érintett meg. Korábban a rozoga Škodámmal nem is akartam, de a mostani jobb járgányommal is csak igen ritkán lépem át a száz kilométeres sebességet. Akkor mi a franctól ez a vonzalom?

2007. július 26. - 09:39 | CXgFbJmQQ

Bögi fertői duplája

Ötödször állt rajthoz, másodízben végzett az élén a két szomszédos országot, Magyarországot és Ausztriát összekötő versenytávon az ismert és sikeres vásárúti ultramaratonista, Bögi Sándor.

2007. július 24. - 16:17 | CXgFbJmQQ

Tragédia tragédiája

Nagy port vert fel világszerte az a hír, hogy a hatalmas kártérítés ellenére mégsem szabadultak a bolgár nővérek, miként a palesztin orvos sem, Líbiában. Budapesti munkatársunk ezt a különleges helyzetet elemzi.

2007. július 18. - 14:54 | CXgFbJmQQ

Mi folyik itt...?

A netezők közül nyilván sokan ismerik azt a videófelvételt, amelyre úgy egy éve nagyon sokan rákattintottak. A tragikomikus képanyag a magyarországi, gyöngyösi önkormányzat tevékenységéről húzza le a vizes lepedőt. Nos, erre a felvételre gondolva ismételtem meg a címet... Vagyis mi folyik Dunaszerdahelyen ?

2007. július 18. - 13:40 | CXgFbJmQQ

Magyar nagykoalíciós melegverés

Eredetileg azon a kérdésen próbáltam volna eltöprengeni, miképpen fogja csökkenteni a légkör szén-dioxid-koncentrációját Shakira segge. Shakira seggét a hétvégén bámulta kétmilliárd notórius üvegházgáz-kibocsátó. Rázva volt rendesen, szólt a Hip's Dont Lie, a tavalyi nyár legátütőbb dala, a sok notórius, mind a kétmilliárd meg bámult, és magába szállt legott, hogy nem kéne annyit égetni a vellanyt.

2007. július 11. - 11:16 | CXgFbJmQQ

Mikor döglik a légy

Hogy a nyár félreérthetetlenül utolért bennünket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy átvették a hatalmat a reklámok forgatagában a hűsítő jégkrémek, a habzó sörök, a „gyantaszűz” lányokról nem is beszélve (utóbbi önmagában is megérne egy misét, de az efféle perverz örömöt meghagyom inkább a mi különös humorú Jáksó Lacinknak…).

2007. július 5. - 08:40 | CXgFbJmQQ