Vöröskeresztes aktivitások a hátországban

2021. március 30. - 16:58 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXVII.

Vöröskeresztes aktivitások a hátországban
A magyar Vöröskereszt régi emblémája (Forrás: mvksomogy.hu)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXXXVIII. rész)

Rendkívüli közgyűlést tartottak 1915. április 18-án, vasárnap 11 órakor a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egylete Komárom városi és megyei fiókjai. Az elnöklő Kürthy István főispán üdvözölte a nagyszámú közönséget, majd a Vörös Kereszt céljairól értekezett. Köszönetet mondott „azon sok fáradságért, amelyet az egylet tagjai a háború folyamán oly buzgón és dícséretesen kifejtettek (...), s lehetővé tették, hogy az egyesület megfelelhetett hivatásának”.

Alapi Gyula dr. az egyesült szervezetek titkára indítványára megválasztották az Egylet vármegyei tisztikarát és választmányát.

Tisztikar – elnök: Kürthy István főispán, alelnök: Ghyczy Dénes alispán, F. Szabó Géza polgármester, női alelnökök: Baranyay Mária, Ghyczy Dénesné, titkár: Alapi Gyula, gondnok: dr. Baranyay József, pénztáros: Bathó Lajos, orvos: dr. Berencsy László, jegyző: Zsindely Ferenc.

Választmány – Balogh Imre, Baranyay Géza, Dávidházy János, Csermák Hugó, Fáy István, Ghyczy Elemér, Jaross Vilmos, Konkoly Thege Lajos, Mihály Béla, Steiner Mihály, özv. Beniczky Lajosné, Beöthy Pálné, báró Dutfurth Móricné, Fejérváry Gézáné, gróf Gyürky Viktorné, Jex Simonné, Konkoly Thege Miklós, Troykó Béláné, Ruisz Gyuláné, Ruttkay Béláné.

Alapi Gyula elismerő szavakkal emlékezett meg Tyrmann Saroltáról, ki rokkant katonák érdekében fejtett ki eredményes tevékenységet. Kürthy István főispán köszönetet mondott a helyi sajtónak „azon nagy és értékes munkásságért, amelynek szép eredményei voltak, továbbá a Komáromi leányegyesületnek is elismerését és a közgyűlés köszönetét fejezte ki. Ugyancsak köszönetét tolmácsolta a közgyűlés Szijj Ferenc dr. indítványára a Jókai Egyesületnek és a Klapka Körnek is, hogy helyiségeiket kórházi célra átengedték”.

*

1915. április 18-án a komáromi református püspöki hivatalban szavazatbontás volt, amelyen résztvettek Németh István püspök, Czike Lajos szőnyi esperes lelkész, Dózsa József tatai lelkész, Konkoly Thege Béla komáromi főgondnok, nyugalmazott törvényszéki bíró és Vas Vince püspöki titkár. Eredmény: főiskolai lelkészi gondnoki tisztségre Kiss József pápai esperest, egyházkerületi lelkészi tanácsbírónak dr. Horváth József pápai theologiai tanárt, világi tanácsbírónak pedig dr. Kiss Albert pozsonyi egyetemi tanárt választották.

Lelkes Vince