Mikor a koporsó megáll a sírban

2019. szeptember 1. - 18:12 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LI.

Mikor a koporsó megáll a sírban

Nagy visszhangja volt Örsújfalun 1925-ben, hogy a köztársaság ünnepén tartott istentisztelet után Ivanies Andor igazgatótanító az iskolás gyermekekkel – a színmagyar község templomában – elénekeltette a cseh, azután a szlovák himnuszt. „Ez a tanító, aki eddig csak magyarul énekelt ebben a templomban, ahol az isteni tisztelet nyelve magyar, azt hitte, ez is olyan hely, mint az iskola, ahol a magyar gyerekekkel légionáriusok és fináncok előtt énekelteti a himnuszokat, akiknek ezért meleg kézszorításait őrzi drága emlék gyanánt” – háborgott a Csallóközi Hírlap Komárom melléki tudósítója. A lap munkatársa úgy véli, hogy a helybeli oktató tisztánlátását „a Hodzsa-párt kezdi megzavarni”.

A törvénytárban megjelent a csehszlovák-magyar halászati szerződés. Legfontosabb rendelkezése, hogy a halászat a határ menti folyókban április 1-jétől május 30-ig bezárólag tiltva van. Az éjszakai halászatot olyan személyek űzhetik, akiknek foglalkozása halászati iparszerű, és a folyó közelében van állandó lakhelyük. Tilos a halászat intenzív fény igénybevételével és a víziműveknél.

A diósförgepatonyi Csomor Jánosnét 1925. november 1-jén temették el. A koporsó, miközben azt a vivők a sírba eresztették, a kötelekről lecsúszott és úgy hullott alá, hogy a halott fejjel lefelé állt a sírban. „Csak hosszabb üggyel-bajjal tudták a koporsót a rendes fekvésbe állítani”.

Sipos Lipót cigányprímás feleségét nagy részvét mellett temették el a vajkai római katolikus temetőben. Az utolsó útra férjén, testvérein, rokonain, gyermekein kívül „a falu népe is elkísérte őt”. A szépen felvirágozott koporsót cigány legények vitték. A koporsó után a gyászoló család, majd a tizenkét tagból álló zenekar ment. „A meghatottság az összes jelenlevők szemében könnyeket fakasított” – írja a Csallóközi Hírlap.

Haár Ignácné és Haár Móric dunaszerdahelyi lakosok naponta hordtak tejet Töbörétéről. Az egyik késő őszi hajnalon a töbörétei temető mellett haladva nevezettek rémülten vették észre, hogy a sírkertben közel hozzájuk egyszerre két „kísértet emelkedett fel, a kapun át utánuk indult és követte őket”. Haárné azonnal elájult, s csak az őt körbe vevő helybeliek élesztgetésére tért magához. Mint kiderült, a két „kísértet” két töbörétei asszony volt lepedőbe takaródzva.

Táltos és varázsló a Csallóköz népénél címmel Khín Antal tanár előadása hangzott el a pozsonyi rádió magyar műsorában 1925. október 6-án, kedden. „Az előadás a csallóközi néplélekben élő táltos, varázsló és tudákos valódi értelmét, egykori kulturális szerepét világította meg a primitív magyar társadalomban. A táltos az ősmagyar hit napjainkig megmaradt élő alakja, egyben bizonyítéka annak, hogy a nép babonás hiedelmeiben mennyi történelmi anyag van elrejtve, melyet meg kell menteni a tudomány számára. Khín Antal rádióelőadása újszerűen mutatta meg a csallóközi ember táltos-hitét és számos kultúrtörténeti adatot hozott fel csallóközi kutatásainak eredményeképpen” – számolt be a műsorról a Somorja és Vidéke.

Lelkes Vince

Előző részek:

Ne játssz a fegyverrel!
Az ígéretek politikájának kora
Magyar köztársaság a Csallóközben
Aratóünnepélyek, templomi búcsúk ideje
Csallóközi gazdahírek 1910-ből
Neves dunaszerdahelyi zsidók
Jókai emlékezete
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán
Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd
Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt
„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”
Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút
Kútba ugrott a nemeshodosi cselédlány
Halál sótörővel és vaslapáttal
Egyesültek az alistáli, a tőnyei és a felistáli tűzoltók